Công Ty TNHH SOMOTNET HCM
Các Điều Khoản Và Điều Kiện

Thuế Giá trị gia tăng – Hàng hóa và Dịch vụ
Tổng số tiền được định nghĩa là cần thanh toán cho SMNET (“tổng giá tiền”) trong bảng báo giá/kế hoạch/đấu thầu/hóa đơn/hóa đơn tài chính này đã bao gồm các loại thuế giá trị gia tăng, thuế hải quan hiện hành và các chi phí của nhà nước áp dụng tại Việt Nam dành cho Hàng hóa và Dịch vụ. Khách hàng có trách nhiệm đối với các loại thuế giá trị gia tăng, thuế hải quan và chi phí mới được áp dụng ngoài quy định này cho việc cung cấp Sản phẩm hay Dịch vụ trừ khi được quy định khác.

Các Điều khoản và Điều kiện về việc Cung cấp
Công Ty TNHH SOMOTNET HCM (SMNET) đồng ý cung cấp hàng hóa (“những Sản phẩm”) và/hoặc dịch vụ (“những Dịch vụ”) đến khách hàng dựa trên những điều khoản và điều kiện chuẩn này (“những Điều khoản”). Tất cả Hàng hóa và Dịch vụ đều được cung cấp dựa trên những Điều khoản này. Các hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng (gọi là “Purchase Order”) cho Hàng hóa hay Dịch vụ được xem như là yêu cầu từ Khách hàng và chỉ được chính SMNET chấp thuận trên văn bản. Bất cứ sự sửa chữa nào trong Đơn đặt hàng đã được SMNET chấp thuận này phải được SMNET thông qua bằng văn bản. Các điều khoản và điều kiện đính kèm hay kết hợp trong đơn đặt hàng nếu không thống nhất bằng một văn bản về các điều khoản này sẽ không được xem là một phần thỏa thuận giữa hai bên.
Thời hạn thanh toán dao động từ 0 đến 30 ngày tùy theo mức tín dụng được SMNET cho phép. Khi được chấp thuận, thời hạn thanh toán được tính từ ngày xuất hóa đơn hoặc sẽ được xác định rõ trong hóa đơn nếu sớm hơn. Hóa đơn của hàng hóa sẽ được xuất khi giao hàng. Hóa đơn của dịch vụ được xuất như đã đề cập trong văn bản mô tả dịch vụ được cung cấp. Bất kỳ khoản tiền chưa thanh toán quá hạn nào cũng phải chịu lãi suất từ ngày quá hạn cho đến khi thanh toán hoàn tất, với lãi suất là 1% cho mỗi tháng quá hạn.
SMNET không bảo hành cho các sản phẩm hàng hóa bởi các nhà sản xuất sẽ thực hiện việc bảo hành như SMNET đã thông báo tới khách hàng qua các văn bản liên quan hay các tài liệu đã được SMNET hay nhà sản xuất phổ biến rộng rãi.

Giao hàng, Trả hàng và Bảo hiểm
SMNET sẽ cố gắng trong việc giao hàng hóa và dịch vụ đúng thời gian đã thỏa thuận trong giờ làm việc của khách hàng; tuy nhiên không chịu trách nhiệm cho mọi sự trì hoãn xảy ra do các lý do khách quan.
SMNET chỉ chấp nhận hàng hóa trả lại từ khách hàng khi còn trong tình trạng nguyên vẹn như khi giao hàng, trong vòng 7 ngày kể từ ngày giao và được sự chấp thuận từ phía nhà cung cấp (Supplier).

Khách hàng phải chấp nhận các rủi ro về mất mát, hỏng hóc, giảm giá trị của hàng hóa một khi
– hàng hóa đã giao đến khách hàng;
– khách hàng nhận quyền sở hữu hàng hóa;
– quá trình vận chuyển đến các Dịch vụ Vận chuyển, do khách hàng lựa chọn, trong quá trình giao hàng đến tay khách hàng.

Quyền sở hữu
Hàng hóa vẫn thuộc sở hữu của SMNET cho đến khi được khách hàng thanh toán đầy đủ. Nếu khách hàng không thực hiện việc thanh toán khi đến hạn, SMNET được quyền đến trụ sở của khách hàng để lấy lại hàng hóa thuộc quyền sở hữu của mình. Quyền này không liên quan đến các quyền hạn đang có khác của SMNET. Bản quyền phần mềm sẽ thuộc tên của khách hàng dựa theo các điều khoản trong thỏa thuận liên quan đến việc cung cấp bản quyền hoặc dựa theo các thỏa thuận bằng văn bản giữa hai bên.

Sự bảo mật
SMNET và khách hàng đồng ý luôn luôn bảo đảm các thông tin bảo mật, mà hai bên đã cung cấp cho nhau, được giữ kín. Trong cụm từ “thông tin bảo mật”, thông tin ở bất kỳ hình thức nhưng không bao gồm các thông tin đã được phổ biến trong công chúng, nếu không, sẽ được xem như SMNET hoặc khách hàng để lộ thông tin trái phép.

Sở hữu Trí tuệ
Khách hàng phải hiểu rõ quyền sở hữu trí tuệ phát sinh ngoài sự cung cấp Dịch vụ của SMNET (bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ về phần mềm được phát triển bởi SMNET/đại diện của SMNET cũng như bất kỳ khám phá, phát minh, bản mẫu hay thiết kế) đều đã và sẽ thuộc sở hữu của SMNET. Khách hàng đồng ý thực hiện những việc cần thiết, dựa theo yêu cầu của SMNET về quyền sở hữu trí tuệ này không được quyền thay đổi quyết định sau đó.

Chấm dứt Hợp đồng
Khi khách hàng:
– không thanh toán hoặc vi phạm các điều khoản trên
– không có khả năng thanh toán các khoản nợ
– tuyên bố phá sản; hoặc công ty phải thanh lí, một cách tự nguyện hay bị bắt buộc; hoặc cùng thực hiện với bên chưa được thanh toán hoặc với đại diện pháp luật.
SMNET đơn phương thực hiện các điều sau hoặc có thông báo cho khách hàng.
– hoãn và yêu cầu thanh toán trước các đợt hàng sau
– lấy lại các hàng hóa thuộc sở hữu khi thanh toán chưa được thực hiện
– chấm dứt các đơn đặt hàng cho hàng hoá hoặc dịch vụ đã được chấp thuận trước kia
– yêu cầu thanh toán ngay lập tức các khoản nợ của khách hàng trên tất cả hàng hóa và/hoặc dịch vụ sẽ quá hạn trong thời gian gần và các khoản khác bất kể ngày quá hạn hoặc ngày thanh toán hoặc các điều khoản dã được sự đồng ý của SMNET và/hoặc
– tiếp tục bắt buộc và tịch thu khoản nợ này và các khoản khác mà và khi khách hàng không thể thanh toán

Không Xác nhận
Khách hàng phải hiểu rõ SMNET không bảo đảm hay xác nhận, một cách công khai hoặc ngụ ý, về Hàng hóa hay Dịch vụ có phù hợp với một mục đích cụ thể hay không (SMNET có thể biết hoặc không biết mục đích này).

Các điều kiện mặc định
Trong phạm vi luật pháp cho phép, hai bên đồng ý không kèm theo bất kì điều khoản nào, mà có thể áp dụng vào các điều khoản trên theo bất kì quy chế nào.
Trách nhiệm của SMNET khi vi phạm điều kiện hay bảo hành áp dụng trong thỏa thuận này là giới hạn, dựa trên lựa chọn của SMNET.
– Nếu vi phạm liên quan đến hàng hóa, thay thế hay việc cung cấp hàng hóa khác tương đương hoặc đến việc thanh toán chi phí sữa chữa; và
– Nếu vi phạm liên quan đến dịch vụ, việc cung cấp lại dịch vụ hoặc việc thanh toán chi phí để cung cấp lại dịch vụ.

Giới hạn trách nhiệm
SMNET không có trách nhiệm với khách hàng trong sự thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội, thu nhập, dữ liệu hoặc việc sử dụng hay sự mất mát dữ liệu phát sinh ngoài sự cung cấp hàng hóa và dịch vụ; ngay cả khi SMNET biết hoặc nên biết khả năng của việc mất mát, hỏng hóc này hoặc cho dù thiệt hại đã được nêu trong hợp đồng, luật.

Luật Chống thư rác
Dựa theo các bộ luật Chống thư rác của chính phủ Việt Nam), việc đồng ý các điều khoản này đồng nghĩa vói việc bạn nhận thức rằng bạn và/hoặc tổ chức của bạn sẽ nhận được các phản hồi trực tuyến từ SMNET và các bên thứ ba liên quan đến khuyến mãi, thư mời, thư giới thiệu, phiêu khảo sát, v.v… Nếu bạn có nhu cầu không nhận các loại thư từ trên, xin vui lòng gửi email đến địa chỉ unsubscribe@smnet.vn

Sự ràng buộc về nhân sự
Khách hàng, các công ty con và đại lý hiểu rõ và đồng ý việc không được tuyển dụng hay ràng buộc (các) dịch vụ của nhân viên SMNET cho dù là nhân viên toàn thời gian, bán thời gian hay hợp đồng, trong vòng mười hai (12) tháng sau khi:
– kết thúc tuyển dụng/từ chức/hết hạn hợp đồng giữa nhân viên đó và SMNET và/hoặc
– Thỏa thuận này giữa khách hàng và SMNET kết thúc/hết hạn.

Thay đổi
Bất cứ thay đổi về những điều khoản này phải được thông báo bằng văn bản.

Điều khoản chung
Tất cả mọi thông báo đều phải bằng văn bản và gửi theo đường bưu điện, trao tay hay fax đến địa chỉ hay số fax của người nhận. Không có sự ngoại lệ nào từ SMNET dành cho khách hàng được mặc nhiên xem như sự thay đổi trong bản thỏa thuận này. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận, vì bất kỳ lý do nào, trở nên không hợp pháp thì những điều khoản còn lại vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực.